ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area)

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ https://www.bkn.go.th